Uwaga Projektanci i Architekci, mamy dla Was KONKURS!

 

Project UMMO

 

Waszym zadaniem jest stworzenie wizualizacji jednego wnętrza (3 widoki) z wykorzystaniem co najmniej jednej lampy UMMO i przesłanie projektu na adres marketing@ummo.pl

Modele 3d lamp znajdziecie w zakładce WSPÓŁPRACA na naszej stronie internetowej.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - vouchery o wartości:

1000 zł (I miejsce),

500 zł (II miejsce),

300 zł (III miejsce)

na wszystkie produkty marki UMMO i Kolorowe Kable (w tym girlandy żarówkowe).

 

Konkurs potrwa do 31 sierpnia, a wyniki ogłosimy w ciągu 14 dni od daty zakończenia.

 

REGULAMIN KONKURSU „Projekt UMMO” Z DNIA 20.07.2019 R.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Projekt UMMO” (zwany dalej “Konkursem”), jest IT Gastro Mariusz Pacholski, z siedzibą przy ul. Karpińskiego 10A/18, 81-173 Gdynia (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.kolorowekable.pl

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są Vouchery, do zrealizowania w sklepie internetowym www.kolorowekable.pl o wartości:  1000 zł (I miejsce),  500 zł (II miejsce),  300 zł (III miejsce)  na wszystkie produkty z regularnej oferty marki UMMO, Kolorowe Kable i Girlanda Świetlna.

5. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie www.kolorowekable.pl.

6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Ogłoszenie konkursowe“) na stronie Organizatora pod adresem https://www.kolorowekable.pl.

2. Konkurs trwa od dnia 20 lipca 2019 r. godz. 00:01, do 31 sierpnia 2019 r. godz. 23:59.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: przesłanie na adres e-mail marketing@ummo.pl, samodzielnie wykonanej wizualizacji w formacie .jpg lub .png, minimum trzy widoki z jednego wnętrza z widoczną lampą marki UMMO (dalej „Praca konkursowa”). Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie trzy Prace konkursowe. Przesłane Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były prezentowane i publikowane.

2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie Organizatora pod adresem www.kolorowekable.pl.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a). zaakceptowanie Regulaminu,

b). przesłanie Pracy konkursowej opisanej w § 5. Ust. 1 Regulaminu,

c). wyrażenie zgody przez Uczestnika na wykorzystanie nadesłanej Pracy konkursowej do celów promocyjnych Organizatora.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyboru trzech Prac konkursowych opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu nadesłanych przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Organizator wyłoni 3 zwycięzców. Organizator zwracać będzie szczególną uwagę na kompozycję, estetykę wnętrz i jakość nadesłanych wizualizacji.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, w odpowiedzi na wiadomość z nadesłaną pracą konkursową.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.kolorowekable.pl oraz portalach społecznościowych Organizatora na Fanpage`u - https://www.facebook.com/kolorowekable/ oraz Instagram https://www.instagram.com/kolorowekable/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest założenie w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, konta klienta w sklepie internetowym www.kolorowekable.pl, zawierającego prawidłowe dane teleadresowe do wysyłki nagrody i poinformowanie Organizatora o założeniu konta. Do konta przypisany zostanie Voucher lub Kod Promocyjny o wartości deklarowanej w § 3. ust. 2. Zwycięzca będzie mógł złożyć zamówienie przez konto klienta o wartości Vouchera. Różnicę przekraczającą wartość Vouchera należy będzie dopłacić podczas realizacji zamówienia.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta e-mail by kilkukrotnie wziąć udział w konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Projekt UMMO z dnia 20.07.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2019 r. i obowiązuje do 31.09.2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na na oficjalnej stronie Organizatora: www.kolorowekable.pl